loading

Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen adatkezelési tájékoztató a Perger és Társai Kft. honlapjának felhasználói és látogatói személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket rövid, tömör és átlátható módon, az alábbiakban foglalja össze:

Az adatkezelő: a Perger és Társai Kft. (8229 Csopak Kossuth utca 101.), e-mail: info@suzukiperger.hu, ügyfélszolgálati telefon: 06-87/446-944

Az adatkezelés célja:
(i) A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése, (ii) kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás Önnel a SUZUKI termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, (iii) az Ön ügyfélszolgálati bejelentéseinek elintézése; (iv) tesztvezetésre jelentkezés céljából.

Az adatkezelés jogalapja:
(i) Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amennyiben az adatkezelés az Önnel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartással összefüggésben történik, illetve ha Ön nem az ügyfelünk és kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatunkkal, az ehhez szükséges mértékben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
(ii) Amennyiben Ön az ügyfelünk, vagy leendő ügyfelünk, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, az ahhoz szükséges körben amennyiben kapcsolatba lép az ügyfélszolgálatunkkal, vagy igénybe veszi az Assistance szolgáltatásunkat.
(iii) Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pontja alapján a Suzuki jogos érdeke a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése céljából.

Az Ön jogai: Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog;

További részletek:

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓKRÓL

 

Alulírott Perger és Társai Kft naprakészen szeretnénk tartani Önt a Suzukival kapcsolatos fontos hírekről és információkról, a Suzuki termékeiről vagy szolgáltatásairól, melyekről úgy gondoljuk, hogy esetleg érdekelhetik Önt mint Érintettet.

Ki az adatkezelő?

Perger és Társai Kft 8229 Csopak Kossuth utca 101., info@suzukiperger.hu

Mi az adatkezelés célja?

Suzuki márkával kapcsolatos információs és reklámanyagok, ajánlatok küldése az Érintett választásának megfelelően E-mail, SMS, Postai levél vagy előhangos telefonhívás útján.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A fent meghatározott valamennyi célból kezeljük az Érintett nevét e személy azonosítása céljából; a hozzájárulás és az Önnel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából, továbbá a megadott hozzájárulás körét - így azt, hogy a hozzájárulás mely kommunikációs csatornára (E-mail, SMS, Postai levél, élő telefon) szólt, ideértve vonatkozó kommunikációs csatorna Ön által megadott elérhetőségét is.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása a Reklámtörvény 6. § 81)-(2) bekezdése, 2018. május 15. napját megelőzően az Infotv. 5. § (1) a) pontja, 2018. május 25. napját követően pedig a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (a) pontja) alapján.A hozzájárulás bármikor és akár kommunikációs csatornánként is visszavonható, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Mi az adatkezelés időtartama?

Az Érintett személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az Érintettel történt utolsó adategyeztetést követő legfeljebb öt évig kezeljük. A hozzájárulás megadását követő öt év elteltét követően az adatkezelést megszüntetjük és az Érintett adatait töröljük vagy ha az adatokat egyéb célból is kezeljük, úgy azokat a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen üzletszerzési célból, ha az Érintett erre vonatkozó felhívásunkat követően nem végez velünk adategyeztetést és nem ad ismételt hozzájárulást a személyes adatai kezeléséhez.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát a Perger és Társai Kft tárolja, ahhoz a Perger és Társai Kft  szervezetén belül kizárólag az Érintettet kiszolgáló ügyintéző és a marketing munkatárs fér hozzá. Adatfeldolgozót jelenleg nem alkalmazunk. Az Érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Mik az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

2018. május 25 előtt az Érintett a Perger és Társai Kft. elérhetőségei útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbítjük. Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelöljük a kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesítjük, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közöljük e kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben. A tiltakozást annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben Az Érintett nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül indíthat pert.

2018. május 25-től az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép a Perger és Társai Kft. vel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.

Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).